NAGOYA-JAPAN ALPS-TOKYO 6DN4 (FREEDAY) 13 - 18 APR18
NAGOYA-JAPAN ALPS-TOKYO 6DN4 (FREEDAY) 13 - 18 APR18
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 64,100 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา ุ6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : นาโกย่า – ทาคายาม่า(ลิตเติ้ลโตเกียว) – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ [ - / L / D ]
  Day 3 : เจแปนแอลป์ – ชม!!! กำแพงหิมะ – กุมมะ [ B / L / D ]
  Day 4 : สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – ล่องเรือไม้นากาโทโระ – สวนฮิซุยามะ – โตเกียว [ B / L / D ]
  Day 5 : อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวเมืองโตเกียวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) [ B / - / - ]
  Day 6 : โอะไดบะ – อิออนมอล์ – สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 18 เม.ย. 61 สงกรานต์
64,100
64,100
62,100
10,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X