TAKAYAMA - JAPAN ALPS 9-14 MAY18
TAKAYAMA - JAPAN ALPS  9-14 MAY18
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา ุ6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : นาโกย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า [ - / L / D ]
  Day 3 : เจแปนแอลป์ – ชม!!! กำแพงหิมะ– เขื่อนคุโรเบะ [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – คาวาโกเอะ – โตเกียว [ B / L / D ]
  Day 5 : ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – มิตซุยเอ้าท์เล็ต – โอไดบะ - กรุงเทพฯ [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 14 พ.ค. 61
53,900
53,900
51,900
10,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X