นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน
นอร์เวย์-เดนมาร์ก  8 วัน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 0 บาท
รหัสทัวร์ TG Scan Nor-Den 8D
ระยะเวลา 8วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 22 - 29 ก.ค. 04 / 11 - 18 ส.ค. 04 / 22 - 29 ก.ย. 04 / 13 - 20 ต.ค. 04 / 20 - 27 ต.ค. 04 / 24 พ.ย. 04 - 01 ธ.ค. 04 / 04 - 11 ธ.ค. 04 / 29 ธ.ค. 04 - 05 ม.ค. 05 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ ฯ – ออสโล [ - / - / - ]
  Day 2 : ออสโล – กอล -วอส [ - / L / D ]
  Day 3 : วอส – เบอร์เกน –กุดวาเกน-ล่องเรือล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (Sogne Fjord) - ฟลัม [ B / L / D ]
  Day 4 : ฟลัม – รถไฟสายฟลัมบาเนน - สถานีไมร์ดาล (MYRDAL)-ไกโล –ออสโล [ B / L / D ]
  Day 5 : พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ช้อปปิ้ง-เรือ สำราญ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ – โคเปนเฮเก้น [ B / L / D ]
  Day 6 : โคเปนเฮเก้น -ปราสาทโรเชนบอร์ก – ชมเมือง -ช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
  Day 7 : โคเปนเฮเก้น - กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]
  Day 8 : กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรก
กรุงเทพ ฯ – ออสโล
2200 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2-3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

วันที่สอง
ออสโล – กอล -วอส
00.55 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินออสโล (OSL) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)
07.25 น
เดินทางถึง สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางสู่ เมืองกอล (GOL) เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแถบฟยอร์ด ผ่านเส้นทางสายสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนไหล่เขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามราวกับภาพวาด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบร์กุนด์ (BORGUND) (180 กิโลเมตร) ถ่ายภาพกับโบสถ์ไม้เก่าแก่ “BORGUND STAVE CHURCH” หนึ่งในสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของ ประเทศอย่างมาก โบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งชนเผ่าไวกิ้งหันมานับถือศาสนาคริสต์ในปี 1150 ถือเป็นต้นแบบสิ่งปลูกสร้างในยุคไวกิ้งที่หลงเหลือให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ โบสถ์ไม้สนอายุ 860 ปีหลังนี้ สร้างอุทิศแด่เซนต์ แอนดรูว์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองวอสส์ (VOSS) อันมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของน้ำแร่อันบริสุทธิ์คุณภาพสูงอีกแห่งของนอร์เวย์ ตามรอยพระบาท เยี่ยมชมโรงแรมเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้เคยเสด็จประทับพักแรมเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนจิบชา / กาแฟหลังรับประทานอาหารค่ำ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวเขา ในสายลมเย็นแผ่วเบาแบบสบายๆ
ที่พัก
FLEISCHERS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
วอส – เบอร์เกน –กุดวาเกน-ล่องเรือล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (Sogne Fjord) - ฟลัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
เดินทางถึง เมืองกุดวาเกน (GUDVANGEN) เนียรอยฟยอร์ด (NAEROYFJORD) เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด (Aurlandsfjord) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ดเป็นสาขาของ Songnefjord ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด และสวยงามทีสุดใน ฟยอร์ดสาขาของ Sognefjord อีกทั้งยังเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอรเวย์อีกด้วย โดยมีความยาว 17 ก.ม. และจุดที่แคบที่สุดมีขนาดกว้างเพียงแค่ 250 ม. นำท่าน ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (Sogne Fjord) ที่ได้ชื่อว่าเป็น King of fjord และนับได้ว่าเป็น ฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่าน ชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยงามราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ จนถึงเมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเล เหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกระเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เดินทางถึง เมืองฟลัม อิสระให้ท่าน เดินเล่นชมเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้สองชั้น หลังคากระเบื้องสีน้ำตาลแดง อาคารทาสีเขียว เหลืองสดตัดกันอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพความงดงามทางธรรมชาติที่เหลือคำบรรยาย และมีอยู่อย่างเหลือเฟือให้ท่านประกอบเป็นฉากหลัง หรือเลือกซื้อของฝาก อาทิ เสื้อกันหนาวติดธงชาตินอร์เวย์ เสื้อยืดหลากหลายรูปแบบ ถุงมือ หมวก แม็กเนต และอุปกรณ์กันหนาวอื่นๆ เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
ที่พัก
FRETHEIM HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
ฟลัม – รถไฟสายฟลัมบาเนน - สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) - ไกโล –ออสโล
เช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
เดินทางเข้าสู่ เมืองออสโล (195 กิโลเมตร) เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอนโฮลม์ มาเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก
โรงแรม CLARION ROYAL CHRISTIANIA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ช้อปปิ้ง -เรือ สำราญ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ – โคเปนเฮเก้น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล
1500น
นำท่านเข้าเชคอินขึ้นเรือสำราญ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์
17.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ
ที่พัก
พักค้างคืนบนเรือ ท่านจะได้สัมผัสและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็นและค่ำคืนอันงดงามแสนโรแมนติค ตลอดการล่องเรือ

วันที่หก
โคเปนเฮเก้น-ปราสาทโรเชนบอร์ก – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
09.30 น.
เรือเทียบท่าเมืองโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) นครหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก เจ้าของฉายาสวรรค์แห่งเมืองท่า ซึ่งมีผู้แต่งเพลง “WONDERFUL, WONDERFUL COPENHAGEN” ให้คนรู้จักกันทั่วโลก นำท่าน เข้าชมปราสาทโรเชนบอร์ก (ROSENBORG) ปราสาทสมัยเรเนอซองส์ ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1633 อันเป็นที่เก็บรักษาพระมหามงกุฎ และพระสมบัติของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตลอช่วงเวลา 400 ปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งตรงจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง โคเปนเฮเก้น และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เรียกว่า สตร้อยท์ (THE STROGET) ตามภาษาแดนิช ซึ่งเชื่อมต่อกับจัตุรัส คองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง อิสระให้ท่าน เพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมือง ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม และทันสมัย ประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมอ อยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้ จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ และเงือกน้อย ลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) สัญลักษณ์ที่สำคัญของโคเปนเฮเก้นจากผลงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก
โรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
โคเปนเฮเก้น - กรุงเทพ ฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
14.25 น
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

วันที่แปด
กรุงเทพ ฯ
06.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
22 - 29 ก.ค. 04
11 - 18 ส.ค. 04
22 - 29 ก.ย. 04
13 - 20 ต.ค. 04
20 - 27 ต.ค. 04
24 พ.ย. 04 - 01 ธ.ค. 04
04 - 11 ธ.ค. 04
29 ธ.ค. 04 - 05 ม.ค. 05

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X