WonderingTurkey 8 D_TK_12Apr
WonderingTurkey 8 D_TK_12Apr
ทัวร์ ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 0 บาท
รหัสทัวร์ GHTUR02
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-อีสตันบูล [TK 65 21.30-04.00] [ - / - / - ]
  Day 2 : อีสตันบูล-เนฟเชฮีร์ [TK 2006 06.35-07.50]-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-บ้านถ้ำ-นครใต้ดินไคมัคลี-ปราสาทอุชหิซาร์-ระบำหน้าท้อง [ - / L / D ]
  Day 3 : คัปปาโดเกีย-คาราวานซาไร-ปามุคคาเล [ B / L / D ]
  Day 4 : นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเอเฟซุส [ B / L / D ]
  Day 5 : บ้านพระแม่มารี-อิซมีร์-จัตุรัสโคนัค-ตลาดเคเมอราลติ-อีสตันบูล [TK 2329 18.10-19.25] [ B / L / D ]
  Day 6 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช-ตลาดสไปซ์-ชมเทศกาลทิวลิป [ B / L / D ]
  Day 7 : พระราชวังทอปคาปึ-มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ต-จัตุรัสสุลต่านอาห์เม็ต-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน-สนามบิน-กรุงเทพฯ [TK 64 20.10-09.25] [ B / L / - ]
  Day 8 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 19 เม.ย. 61 สงกรานต์
41,900
41,900
39,900
4,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X